Ako používať animáciu v Angular 6

Úvod

Animácia je definovaná ako prechod z počiatočného stavu do konečného stavu. Je neoddeliteľnou súčasťou každej modernej webovej aplikácie. Animácia nám pomáha nielen vytvárať vynikajúce používateľské rozhranie, ale tiež robí aplikáciu zaujímavou a zábavnou na použitie. Dobre štruktúrovaná animácia udržiava používateľa v interakcii s aplikáciou a zvyšuje užívateľskú skúsenosť.

Angular nám umožňuje vytvárať animácie, ktoré nám poskytujú podobný natívny výkon ako animácie CSS. V tomto článku sa dozvieme, ako môžeme vytvárať animácie pomocou Angular 6.

Na ukážku použijeme Visual Studio Code.

Predpoklady

Nainštalujte VS kód a Angular CLI.

Ak ste v Angular nováčikom, pozrite si môj predchádzajúci článok Začíname s Angular 6.0, kde nájdete informácie o nastavení vývojového prostredia Angular 6 na vašom počítači.

Zdrojový kód

Stiahnite si zdrojový kód z GitHubu.

Pochopenie stavov uhlovej animácie

Animácia zahŕňa prechod z jedného stavu prvku do iného stavu. Uhlová definuje tri rôzne stavy pre prvok:

 1. Stav neplatnosti - predstavuje stav prvku, ktorý nie je súčasťou DOM. Tento stav nastáva, keď je prvok vytvorený, ale ešte nie je umiestnený v DOM, alebo je element z DOM odstránený. Tento stav je užitočný, keď chceme vytvoriť animáciu pri pridávaní alebo odstraňovaní prvku z nášho DOM. Na definovanie tohto stavu v našom kóde používame kľúčové slovo void.
 2. Stav zástupných znakov - Toto sa tiež označuje ako predvolený stav prvku. Štýly definované pre tento stav sú použiteľné pre prvok bez ohľadu na jeho aktuálny stav animácie. Na definovanie tohto stavu v našom kóde používame *symbol.
 3. Vlastný stav - Toto je vlastný stav prvku a je potrebné ho výslovne definovať v kóde. Na definovanie tohto stavu v našom kóde môžeme použiť ľubovoľný vlastný názov podľa nášho výberu.

Načasovanie prechodu animácie

Aby sme zobrazili prechod animácie z jedného stavu do druhého, v našej aplikácii definujeme časovanie prechodu animácie.

Angular poskytuje nasledujúce tri vlastnosti časovania:

Trvanie

Táto vlastnosť predstavuje čas, ktorý trvá našej animácii od začiatku (počiatočný stav) do konca (konečný stav). Trvanie animácie môžeme definovať nasledujúcimi tromi spôsobmi:

 • Použitie celočíselnej hodnoty na vyjadrenie času v milisekundách. Napr. - 500
 • Hodnota reťazca predstavuje čas v milisekundách. Napr. - „500 ms“
 • Hodnota reťazca predstavuje čas v sekundách. Napr. - 0,5 s

Oneskorenie

Táto vlastnosť predstavuje trvanie medzi spúšťačom animácie a začiatkom skutočného prechodu. Táto vlastnosť tiež sleduje rovnakú syntax ako trvanie. Ak chcete definovať oneskorenie, musíme za hodnotu trvania pridať hodnotu oneskorenia vo formáte reťazca - „oneskorenie trvania“. Oneskorenie je voliteľná vlastnosť.

Napríklad:

 • „0,3 s 500 ms“. To znamená, že prechod počká 500 ms a potom bude trvať 0,3 s.

Uľahčenie

Táto vlastnosť predstavuje spôsob zrýchlenia alebo spomalenia animácie počas jej vykonávania. Uvoľnenie môžeme definovať tak, že ho pridáme ako tretiu premennú v reťazci po trvaní a oneskorení. Ak nie je prítomná hodnota oneskorenia, potom bude druhou hodnotou uvoľnenie. Toto je tiež voliteľná vlastnosť.

Napríklad:

 • „Spúšťanie 0,3 s 500 ms“ - To znamená, že prechod počká 500 ms a potom bude s uľahčovacím efektom prebiehať 0,3 s (300 ms).
 • „Uvoľnenie 300 ms“. - To znamená, že prechod bude trvať 300 ms (0,3 s) s efektom uvoľnenia.

Vytvorenie aplikácie Angular 6

Otvorte vo svojom prístroji príkazový riadok a vykonajte nasledujúcu sadu príkazov:

 • mkdir ngAnimationDemo
 • cd ngAnimationDemo
 • ng nová ngAnimácia

Tieto príkazy vytvoria adresár s názvom ngAnimationDemoa potom ngAnimationv tomto adresári vytvoria aplikáciu Angular s názvom .

Otvorte aplikáciu ngAnimation pomocou VS kódu. Teraz vytvoríme náš komponent.

Prejdite na View >> Integrated Tekoniec. Týmto sa otvorí okno terminálu vo VS kóde.

Vykonajte nasledujúci príkaz na vytvorenie komponentu.

ng g c animationdemo

Týmto sa vytvorí náš komponent animationdemovo vnútri /src/apppriečinka.

Aby sme mohli používať uhlovú animáciu, musíme importovať, BrowserAnimationsModulečo je v našej aplikácii modul špecifický pre animáciu. Otvorte súbor app.module.ts a zahrňte definíciu importu, ako je uvedené nižšie:

import { BrowserAnimationsModule } from '@angular/platform-browser/animations'; // other import definitions @NgModule({ imports: [BrowserAnimationsModule // other imports]})

Pochopenie syntaxe uhlovej animácie

Náš animačný kód napíšeme do metadát komponentu. Syntax animácie je uvedená nižšie:

@Component({ // other component properties. animations: [ trigger('triggerName'), [ state('stateName', style()) transition('stateChangeExpression', [Animation Steps]) ] ] })

Tu použijeme vlastnosť tzv animations. Táto vlastnosť vezme pole ako vstup. Pole obsahuje jeden alebo viac „spúšťačov“. Každý spúšťač má jedinečný názov a implementáciu. V implementácii spúšťača je potrebné definovať stav a prechody našej animácie.

Každá funkcia stavu má definovaný názov „stateName“ na jednoznačnú identifikáciu stavu a funkciu štýlu na zobrazenie štýlu prvku v danom stave.

Each transition function has a stateChangeExpression defined to show the change of the state of an element and the corresponding array of animation steps to show how the transition will take place. We can include multiple trigger functions inside the animation property as comma separated values.

These functions trigger, and state and transition are defined in the @angular/animations module. Hence, we need to import this module in our component.

To apply animation on an element, we need to include the trigger name in the element definition. Include the trigger name followed by @ symbol in the element tag. Refer to the sample code below:

This will apply the trigger changeSize to the iv> element.

Let us create a few animations to get a better understanding of the Angular animation concepts.

Change Size Animation

We will create an animation to change the size of a iv> element on a button click.

Open the animationdemo.component.ts file and add the following import definition:

import { trigger, state, style, animate, transition } from '@angular/animations';

Add the following animation property definition in the component metadata:

animations: [ trigger('changeDivSize', [ state('initial', style({ backgroundColor: 'green', width: '100px', height: '100px' })), state('final', style({ backgroundColor: 'red', width: '200px', height: '200px' })), transition('initial=>final', animate('1500ms')), transition('final=>initial', animate('1000ms')) ]), ]

Here we have defined a trigger changeDivSize and two state functions inside the trigger. The element will be green in the “initial” state and will be red with an increased width and height in the “final” state.

We have defined transitions for the state change. Transition from “initial” state to “final” will take 1500ms and from “final” state to “initial” will take 1000ms.

To change the state of our element we will define a function in the class definition of our component. Include the following code in the AnimationdemoComponent class:

currentState = 'initial'; changeState() { this.currentState = this.currentState === 'initial' ? 'final' : 'initial'; }

Here we have defined a changeState method which will switch the state of the element.

Open animationdemo.component.html file and add the following code:

Change the div size

Change Size

We have defined a button which will invoke the changeState function when clicked. We have defined a iv> element and applied the animation tr igger changeDivSize to it. When we click on the button it will flip the state o f the element and its size will change with a transition effect.

Before executing the application, we need to include the reference to our Animationdemo component inside the app.component.html file.

Open app.component.html file. You can see we have some default HTML code in this file. Delete all the code and put the selector of our component as shown below:

To execute the code run the ng serve command in the VS code terminal window. After running this command, it will ask to open //localhost:4200 in the browser. So, open any browser on your machine and navigate to this URL. You can see a webpage as shown below. Click on the button to see the animation.

Balloon effect animation

In the previous animation, the transition happened in two directions. In this section, we will learn how to change the size from all directions. It will be similar to inflating and deflating a balloon, hence the name balloon effect animation.

Add the following trigger definition in the animation property:

trigger('balloonEffect', [ state('initial', style({ backgroundColor: 'green', transform: 'scale(1)' })), state('final', style({ backgroundColor: 'red', transform: 'scale(1.5)' })), transition('final=>initial', animate('1000ms')), transition('initial=>final', animate('1500ms')) ]),

Here, instead of defining the width and height property, we are using the transform property to change the size from all directions. The transition will occur when the state of the element is changed.

Add the following HTML code in the app.component.html file:

Balloon Effect

Here we have defined a div and applied the CSS style to make it a circle. Clicking on the div will invoke the changeState method to switch the element’s state.

Open the browser to see the animation in action as shown below:

Fade In and Fade Out animation

Sometimes we want to show animation while adding or removing an element on the DOM. We will see how to animate the addition and removal of an item to a list with a fade-in and fade-out effect.

Add the following code inside the AnimationdemoComponent class definition for adding and removing the element in a list:

listItem = []; list_order: number = 1; addItem() { var listitem = "ListItem " + this.list_order; this.list_order++; this.listItem.push(listitem); } removeItem() { this.listItem.length -= 1; }

Add the following trigger definition in the animation property:

trigger('fadeInOut', [ state('void', style({ opacity: 0 })), transition('void *', animate(1000)), ]),

Here we have defined the trigger fadeInOut. When the element is added to the DOM it is a transition from void to wildcard (*) state. This is denoted using void =>; *. When the element is removed from the DOM, it is a transition from wildcard (*) to void state. This is denoted using * =>; void.

When we use the same animation timing for both directions of the animation, we use the shorthand syntax <;=>. As defined in this trigger, the animation from void =&gt; * and * => void will take 1000ms to complete.

Add the following HTML code in app.component.html file.

Fade-In and Fade-Out animation

Add List Remove List
 • {{list}}

Here we are defining two buttons to add items to and remove them from the list. We are binding the fadeInOut trigger to the <li> element, which will show a fade-in and fade-out effect while being added and removed from the DOM.

Open the browser to see the animation in action as shown below:

Enter and Leave animation

When adding to the DOM, the element will enter the screen from the left. When deleting, the element will leave the screen from the right.

The transition from void => * and * => void is very common. Therefore, Angular provides aliases for these animations:

 • for void => * we can use ‘:enter’
 • for * => void we can use ‘:leave’

The aliases make these transitions more readable and easier to understand.

Add the following trigger definition in the animation property:

trigger('EnterLeave', [ state('flyIn', style({ transform: 'translateX(0)' })), transition(':enter', [ style({ transform: 'translateX(-100%)' }), animate('0.5s 300ms ease-in') ]), transition(':leave', [ animate('0.3s ease-out', style({ transform: 'translateX(100%)' })) ]) ])

Here we have defined the trigger EnterLeave. The ‘:enter’ transition will wait for 300ms and then run for 0.5s with an ease-in effect. Whereas the ‘:leave transition will run for 0.3s with an ease-out effect.

Add the following HTML code in the app.component.html file:

Enter and Leave animation

Add List Remove List
 • {{list}}

Here we are defining two buttons to add items to and remove them from the list. We are binding the EnterLeave trigger to the <li> element that will show the enter and leave effect while being added and removed from the DOM.

Open the browser to see the animation in action as shown below:

Conclusion

In this article, we’ve learned about Angular 6 animations. We explored the concept of animation states and transitions. We also saw a few animations in action with the help of a sample application.

Please get the source code from GitHub and play around to get a better understanding.

If you’re preparing for interviews, read my article on C# Coding Questions For Technical Interviews.

See Also

 • ASP.NET Core — Using Highcharts With Angular 5
 • ASP.NET Core — CRUD Using Angular 5 And Entity Framework Core
 • CRUD Operations With ASP.NET Core Using Angular 5 And ADO.NET
 • ASP.NET Core — Getting Started With Blazor
 • CRUD Using Blazor with MongoDB
 • Creating An SPA Using Razor Pages With Blazor

Originally published at //ankitsharmablogs.com/